Det är oklart vilken mekanism som ligger bakom detta.
De läkemedelsberoende trombocytantikropparna kan dock kvarstå i flera år, varför reexponering bör undvikas.
Generellt kan sägas att hematologiska läkemedelsbiverkningar ofta är typ II-reaktioner (cytotoxiska reaktioner) som antingen drabbar alla eller några typer av svt bonus familjen play de cirkulerande blodkropparna eller deras föregångare i benmärgen.Exempel på sådana situationer kan vara infektioner med feber samt i samband med operationer, då man behöver öka dosen av glukokortikoiden.Man brukar anse att nsaid (inkluderat ASA) svarar för ungefär en tredjedel av alla akuta magblödningar.Östrogener (i p-piller ) kan å andra sidan inducera metabolismen av lamotrigin så att koncentrationen av antiepileptika sjunker.Doshöjning och byte av farmakologisk behandling.Bensodiazepiner ger till exempel mer konfusion och mindre sedation hos äldre jämfört med yngre.I okomplicerade fall kan man minska med 25 procent per vecka under fyra veckors tid, men avgörande för takten blir förstås den kliniska bilden och vid behov ska man vara beredd att backa till och minska utsättningsfarten (t.ex.Det förekommer framförallt vid cytostatika behandling av hematologiska maligniteter, men även vid behandling med monoklonala antikroppar, exempelvis rituximab och obinutuzumab.Vid allvarligare leverskada ses däremot en relativt snabb och markant stegring av aminotransferaser, samt eventuellt även stegring av andra leverprover.Dili med samtidig ikterus är däremot ett allvarligt tillstånd.En biverkning definieras som allvarlig om den leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård, leder till bestående eller allvarlig eller utgörs av en medfödd anomali eller defekt.Andra läkemedel som kan ge viktuppgång är exempelvis litium och valproat.Interaktionsdatabasen Sfinx (svensk-finska interaktionsdatabasen) kan nås på Janusinfo.Indikationen kan då exempelvis vara dåligt terapeutisk svar, uttalade biverkningar, misstanke om läkemedelsinteraktion eller bristande följsamhet.De orsakas således inte av någon känd farmakologisk verkningsmekanism, de är oberoende av given dos, de drabbar enbart vissa individer och går i normalfallet inte att förutse.Vid terapisvikt med ssri, överväg dosökning för att kompensera för ökad distributionsvolym.

Andelen inneliggande patienter som drabbades av en biverkning beräknades till cirka 10 .