e toto bonusy

Povinnos poskytnutia osobnch údajov.
Spracúvanie osobnch údajov za úelom oprávnench záujmov Prevádzkovatea, alebo tretej strany sa nevykonáva.Práva dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo požadova od Prevádzkovatea prístup k osobnm údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobnch údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobnch údajov, právo namieta voi spracúvaniu osobnch údajov, právo na neúinnos automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo.Jsme Vá ideální dodavatel plynu a elektiny.Asti projektovej dokumentácie ku stavbe.Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané Priamo od dotknutej osoby (cez web stránku Prevádzkovatea).Rozsah spracúvanch osobnch údajov: e -mailová adresa stavebnín, telefónne íslo stavebnín, miesto/PS a okres stavby, typ stavby, asti projektovej dokumentácie ku stavbe, meno a priezvisko stavebníka (v prípade poskytnutia e -mailová adresa stavebníka (v prípade poskytnutia telefónne íslo stavebníka (v prípade poskytnutia).Profilovanie, prevádzkovate nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobnm spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.Profilovanie Prevádzkovate nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobnm spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.Apríla 384/ Zemianske Kostoany, IO:, email: (alej len Prevádzkovate).Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodnch organizácií sa nevykonáva.Identifikácia spracúvanch osobnch údajov dotknutch osôb Dotknuté osoby, o ktorch sa osobné údaje spracúvajú sú obchodní partneri Prevádzkovatea.Požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.Poskytnutie osobnch údajov je zmluvnou požiadavkou, resp.O ochrane osobnch údajov a o zmene a doplnení niektorch zákonov.Doba uchovávania osobnch údajov Prevádzkovate spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie úelu, najviac vak po dobu troch (3) rokov od okamihu, kedy boli od Vás získané; po dobu dlhiu vak vtedy, ak je s prihliadnutím na vetky okolnosti zrejmé, že dopyt je pre.Informácia o spracúvaní metrobank deposit slip transaction number osobnch údajov Informácia o spracúvaní osobnch údajov dotknutch osôb poda 19 a 20 Zákona.Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané.Zaslanie odkazu na video návod a to vrátane odbornch doporuení, prípadnch Vaich právnych jednaní nadväzujúcich na Vá dopyt o s ním súvisia.Identifikácia spracúvanch osobnch údajov dotknutch osôb.V prípade ak prevádzkovate spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykovek svoj súhlas so spracúvaním osobnch údajov odvola.

13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickch osôb pri spracúvaní osobnch údajov a o vonom pohybe takchto údajov (alej len Nariadenie) Cieom tejto informácie je poskytnú Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké úely ich používame, komu ich.
Máme zkuenosti a stabilitu velké spolenosti.